قبض رسید 1/2 یا A5 دو لت
قبض رسید 1/2 یا A5 سه لت
قبض رسید 1/2 یا A5 دو برگی
قبض رسید 1/3 دو لت
قبض رسید 1/3 سه لت
قبض رسید 1/3 دو برگی
قبض رسید 1/4 دو لت
قبض رسید 1/4 سه لت
قبض رسید 1/4 دو برگی