لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت عمومی جدید

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت عمومی جدید ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت عمومی جدید ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت عمومی جدید ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت عمومی جدید فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت عمومی جدید ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت عمومی جدید فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۴۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت عمومی جدید شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۴۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت به سوگ می نشینیم

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت به سوگ می نشینیم شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت با تم مذهبی

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت با تم مذهبی ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت با تم مذهبی ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت با تم مذهبی ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت با تم مذهبی فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت با تم مذهبی ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت با تم مذهبی فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت با تم مذهبی شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت ایستاده یا استندی

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت ایستاده یا استندی ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت ایستاده یا استندی ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت ایستاده یا استندی ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت ایستاده یا استندی فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت ایستاده یا استندی ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت ایستاده یا استندی فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت ایستاده یا استندی شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت پدر

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت پدر ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت پدر ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت پدر ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت پدر فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت پدر ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت پدر فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت پدر شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت مادر

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت مادر ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت مادر ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت مادر ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت مادر فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت مادر ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت مادر فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت مادر شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر تسلیت جدید - بنر تسلیت با عکس

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر تسلیت با عکس ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر تسلیت با عکس ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر تسلیت با عکس ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر تسلیت با عکس فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر تسلیت با عکس ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر تسلیت با عکس فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر تسلیت با عکس شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش