لیست قیمت چاپ بنر مکه - بنر مکه عمومی

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات

لیست قیمت چاپ بنر مکه - بنر مکه عمومی

# نام محصول نوع چاپ سایز کار قیمت عملیات
۱ بنر مکه عمومی ۳ روز کاری ۱۰۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ بنر مکه عمومی ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۰۸,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ بنر مکه عمومی ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۱۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ بنر مکه عمومی فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ بنر مکه عمومی ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ بنر مکه عمومی فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ بنر مکه عمومی شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش