لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ بنر ایرانی 1 رو

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ بنر ایرانی ۱ رو ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۳۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ بنر ایرانی ۱ رو ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۳۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ چاپ بنر ایرانی ۱ رو فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۳۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ چاپ بنر ایرانی ۱ رو ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۴۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ چاپ بنر ایرانی ۱ رو فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۴۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ چاپ بنر ایرانی ۱ رو ۳ روز کاری ۲۹,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ چاپ بنر ایرانی ۱ رو شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۷۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ بنر ایرانی

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ بنر ایرانی ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۹۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ بنر ایرانی ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۹۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ چاپ بنر ایرانی فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ چاپ بنر ایرانی ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ چاپ بنر ایرانی فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ چاپ بنر ایرانی ۳ روز کاری ۸۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ چاپ بنر ایرانی شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ استیکر براق

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ استیکر براق ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ استیکر براق ۳ روز کاری ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ بنر چینی 8 انس

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ بنر چینی ۸ انس ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۴۱,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ بنر چینی ۸ انس ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۴۳,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ چاپ بنر چینی ۸ انس فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۴۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ چاپ بنر چینی ۸ انس ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ چاپ بنر چینی ۸ انس ۳ روز کاری ۳۹,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ چاپ بنر چینی ۸ انس فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۶۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ چاپ بنر چینی ۸ انس شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۹۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ مش پشت چسبدار

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ مش پشت چسبدار ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۳۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ مش پشت چسبدار ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ چاپ مش پشت چسبدار ۳ روز کاری ۲۸۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ استیکر شیشه ای

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ استیکر شیشه ای ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ استیکر شیشه ای ۳ روز کاری ۱۴۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ بنر چینی 10 انس

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ بنر چینی ۱۰ انس ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۴۴,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ بنر چینی ۱۰ انس ۶ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۴۶,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۳ چاپ بنر چینی ۱۰ انس فوری ۲ ساعته در روز عادی ( از زمان سفارش طی ساعت کاری ) ۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۴ چاپ بنر چینی ۱۰ انس ۶ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۵۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۵ چاپ بنر چینی ۱۰ انس فوری ۲ ساعته در روز تعطیل ( از زمان سفارش طی ساعت کاری در روز تعطیل ) ۶۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۶ چاپ بنر چینی ۱۰ انس شیفت شب ( از ساعت ۲۲ الی ۹ صبح ) ۹۵,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۷ چاپ بنر چینی ۱۰ انس ۳ روز کاری ۴۲,۰۰۰ تومان ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لارج فرمت - چاپ استیکر براق اکو سالونت

# نام محصول نوع چاپ قیمت هر متر مربع عملیات
۱ چاپ استیکر براق اکو سالونت ۱ روز کاری (تحویل برای فردای روز کاری) ۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
۲ چاپ استیکر براق اکو سالونت ۳ روز کاری ۳۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش